Instituto Ecuatoriano de Patrimonio Cultural
Balbín
`
1019
Gallegos
`
947
Pazmiño
`
970
Paez
`
1011
Jaramillo
`
1020
Ashtawan ruray apachina