Instituto Ecuatoriano de Patrimonio Cultural
Balbín
`
1239
Gallegos
`
1163
Pazmiño
`
1184
Paez
`
1224
Jaramillo
`
1225
Ashtawan ruray apachina