Instituto Ecuatoriano de Patrimonio Cultural
Teatro Eden
`
1542
Kilómetro 8
`
1269
Kilómetro 58
`
1164
Ashtawan ruray apachina